UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

WYCENA FUNDUSZU

Inwestycja wiąże się z wysokim poziomem ryzyka. Dotychczasowe wyniki nie są gwarancją przyszłej stopy zwrotu. Źródło: SATURN TFI

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

  • Pierwszy  fundusz umożliwiający inwestorom indywidualnym inwestycje w rynek ochrony zdrowia.
  • Fundusz oparty o atrakcyjny rynek, o dużym potencjale wzrostu.
  • Strategia inwestycyjna oparta na rzetelnej znajomości rynku  i trendów, umożliwiająca kreowanie wartości dla inwestorów w ciągu całego procesu inwestycyjnego.
  • Konsultanci i doradcy branżowi o unikalnym w skali krajowej połączeniu doświadczenia w zarządzaniu w sektorze zdrowia i finansowaniu inwestycji.
  • Doskonały moment - przyspieszenie zmian własnościowych, pojawienie się nowych możliwości i początek realnej, istotnej zmiany w sektorze.

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA FUNDUSZU

  • Akcje, udziały i instrumenty dłużne emitowane przez podmioty, których przedmiotem działalności jest rynek służby zdrowia oraz opieki zdrowotnej posiadające siedzibę w Polsce.
  • Szpitale oraz placówki opieki zdrowotnej świadczące wysoko marżowe usługi specjalistyczne.
  • Spółki posiadające wysoką zdolność do szybkiego wzrostu na obsługiwanym rynku opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia.
  • Podmioty z potencjałem szybkiego osiągnięcia fazy rozwoju czyniącej z nich przedmiot zainteresowania dużych inwestorów na rynku ochrony zdrowia lub umożliwiającej ich upublicznienie.

Usługi zdrowotne nie są wrażliwe na cykle koniunktury. Demografia Polski będzie sprzyjać rosnącemu rynkowi. Branża w Polsce i całym świecie jest dochodowa i defensywna - czyli bezpieczna.  Jest to dobry obszar inwestycyjny w okres dużej zmienności rynku.

CEL INWESTYCYJNY

Min. 80% aktywów stanowi Portfel Ochrony Zdrowia z lokatami w akcje, udziały i instrumenty dłużne emitowane przez podmioty z siedzibą w Polsce prowadzące działalność w zakresie opieki zdrowotnej. Do 20% aktywów stanowi Portfel Aktywów Płynnych z lokatami w dłużne papiery skarbowe (Polska, OECD), dłużne papiery korporacyjne z ratingiem na poziomie inwestycyjnym  instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty w bankach lub instytucjach kredytowych. 

PROFIL INWESTORA

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących w długim okresie ponad przeciętnej stopy zwrotu przy akceptacji wysokiego ryzyka inwestycyjnego. Rekomendowany horyzont inwestycyjny powinien być nie krótszy niż 3 lata

DANE FUNDUSZU

NAZWA   InMedica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
ZARZĄDZAJĄCY PORTFELEM FUNDUSZU    

Time Asset Management S.A.

OFERUJĄCY   Time Asset Management S.A.
ORGAN FUNDUSZU   SATURN TFI S.A.
DEPOZYTARIUSZ   Raiffeisen Bank Polska S.A.
POZIOM RYZYKA   Wysoki

Time Asset Management S.A. z siedzibą w Katowicach (Time AM), ul. Szafranka 2-4, 40-025 Katowice informuje, że dane przedstawione na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. 

Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zaprezentowane wyniki funduszy inwestycyjnych są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości

Wynik inwestycyjny Funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych, Uczestnik może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód  z inwestycji w Fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. 

Niniejsze informacje nie są w żadnym razie przedstawiane w zamiarze dokonania czynności prawnej lub wywołania jakichkolwiek skutków prawnych w inny sposób, a w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  29 lipca 2005r. o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1832.).  Nie stanowią również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej, rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów  z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów  lub wystawców. 

Szczegółowy opis warunków subskrypcji, czynników ryzyka i opłat oraz inne informacje dotyczące nabywania certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte znajdują się w Warunkach Emisji udostępnionych w siedzibie i oddziale Time AM.

Time AM dołożył należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach.

Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej pozostają przy TIME AM i są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa  i postanowienia układów międzynarodowych. 

 
 

SPRAWDŹ TAKŻE:

NEWSLETTER