UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

WYCENA FUNDUSZU

Inwestycja wiąże się z wysokim poziomem ryzyka. Dotychczasowe wyniki nie są gwarancją przyszłej stopy zwrotu. Źródło: SATURN TFI

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

Fundusz realizujący projekty nieruchomościowe z główną ekspozycją na nieruchomości komercyjne. 

  • Realizacja celu inwestycyjnego przez spółki celowe nabywające i zbywające nieruchomości,  dochody z najmu i finansowanie inwestycji deweloperskich. 
  • Wzrost wartości spółek będzie następował w wyniku wzrostu wartości posiadanych nieruchomości oraz dzięki uzyskiwaniu dochodów z tytułu najmu i sprzedaży nieruchomości, dywidend oraz odsetek od pożyczek.

CEL INWESTYCYJNY

Fundusz lokuje środki w ramach Portfela Aktywów Płynnych oraz Portfela Rynku Nieruchomości. Portfel Aktywów Płynnych stanowią papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, NBP i ich odpowiedniki w państwach należących do OECD, listy zastawne, wierzytelności pieniężne, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty w bankach krajowych oraz PLN, EUR i USD. Portfel Rynku Nieruchomości stanowią akcje lub udziały w spółkach celowych, emitowane przez te spółki dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, a także wierzytelności, w szczególności pożyczki wobec tych spółek oraz instrumenty pochodne. Spółki celowe inwestują w projekty biurowe (do 80% aktywów), handlowe (do 60% aktywów), magazynowe (do 50% aktywów), mieszkaniowe (do 70% aktywów), inne projekty komercyjne (do 40% aktywów) oraz do 30% aktywów w inne nieruchomości.

PROFIL INWESTORA

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących w długim okresie ponad przeciętnej stopy zwrotu przy akceptacji wysokiego ryzyka inwestycyjnego i horyzontu inwestycyjnego wynoszącego co najmniej 3 lata. 

DANE FUNDUSZU

NAZWA   InProperty Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
ZARZĄDZAJĄCY PORTFELEM FUNDUSZU    

Time Asset Management S.A.

OFERUJĄCY   Time Asset Management S.A.
ORGAN FUNDUSZU   SATURN TFI S.A.
DEPOZYTARIUSZ   Raiffeisen Bank Polska S.A.
POZIOM RYZYKA   Wysoki

Time Asset Management S.A. z siedzibą w Katowicach (Time AM), ul. Szafranka 2-4, 40-025 Katowice informuje, że dane przedstawione na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. 

Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zaprezentowane wyniki funduszy inwestycyjnych są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości

Wynik inwestycyjny Funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych, Uczestnik może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód  z inwestycji w Fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. 

Niniejsze informacje nie są w żadnym razie przedstawiane w zamiarze dokonania czynności prawnej lub wywołania jakichkolwiek skutków prawnych w inny sposób, a w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  29 lipca 2005r. o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1832.).  Nie stanowią również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej, rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów  z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów  lub wystawców. 

Szczegółowy opis warunków subskrypcji, czynników ryzyka i opłat oraz inne informacje dotyczące nabywania certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte znajdują się w Warunkach Emisji udostępnionych w siedzibie i oddziale Time AM.

Time AM dołożył należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach.

Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej pozostają przy TIME AM i są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa  i postanowienia układów międzynarodowych. 

 

 

SPRAWDŹ TAKŻE:

NEWSLETTER