UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

WYCENA FUNDUSZU

Inwestycja wiąże się z podwyższonym poziomem ryzyka. Dotychczasowe wyniki nie są gwarancją przyszłej stopy zwrotu. Źródło: SATURN TFI

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

InReturn Fundusz Inwestycyjny Zamknięty lokuje środki pieniężne zebrane w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w szeroką gamę instrumentów finansowych. Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji portfela oraz dużą zmiennością lokat.

CEL INWESTYCYJNY

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku zwiększenia wartości lokat. Zarządzający lokując aktywa Funduszu dąży do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, a polityka inwestycyjna realizowana przez Fundusz charakteryzuje się podwyższonym stopniem ryzyka.

PROFIL INWESTORA

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących w długim okresie ponad przeciętnej stopy zwrotu przy akceptacji podwyższonego ryzyka inwestycyjnego i horyzontu inwestycyjnego wynoszącego co najmniej 3 lata.

STRATEGIA INWESTYCYJNA

Fundusz prowadzi politykę aktywnej alokacji. Od 0% do 100% aktywów funduszu może być lokowane w papiery wartościowe, w tym akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, prawa poboru akcji, obligacje, obligacje zamienne na akcje, listy zastawne, udziały w spółkach z o.o., instrumenty rynku pieniężnego, waluty, instrumenty pochodne, prawa majątkowe, jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty funduszy inwestycyjnych. Lokaty mogą być denominowane zarówno w walucie polskiej minimum 60%, jak i w walutach obcych zarówno na rynku polskim oraz zagranicznym.

DANE FUNDUSZU

NAZWA   InReturn Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 
ZARZĄDZAJĄCY PORTFELEM FUNDUSZU    

Time Asset Management S.A.

OFERUJĄCY   Time Asset Management S.A.
ORGAN FUNDUSZU   SATURN TFI S.A.
DEPOZYTARIUSZ   Raiffeisen Bank Polska S.A.
POZIOM RYZYKA   Podwyższony

Time Asset Management S.A. z siedzibą w Katowicach (Time AM), ul. Szafranka 2-4, 40-025 Katowice informuje, że dane przedstawione na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. 

Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zaprezentowane wyniki funduszy inwestycyjnych są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości

Wynik inwestycyjny Funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych, Uczestnik może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód  z inwestycji w Fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. 

Niniejsze informacje nie są w żadnym razie przedstawiane w zamiarze dokonania czynności prawnej lub wywołania jakichkolwiek skutków prawnych w inny sposób, a w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  29 lipca 2005r. o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1832.).  Nie stanowią również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej, rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów  z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów  lub wystawców. 

Szczegółowy opis warunków subskrypcji, czynników ryzyka i opłat oraz inne informacje dotyczące nabywania certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte znajdują się w Warunkach Emisji udostępnionych w siedzibie i oddziale Time AM.

Time AM dołożył należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach.

Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej pozostają przy TIME AM i są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa  i postanowienia układów międzynarodowych. 

 

 
 

SPRAWDŹ TAKŻE:

NEWSLETTER