UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

WYCENA FUNDUSZU

Inwestycja wiąże się z umiarkowanym poziomem ryzyka. Dotychczasowe wyniki nie są gwarancją przyszłej stopy zwrotu. Źródło: SATURN TFI

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

InSecura Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty daje szanse na uzyskanie atrakcyjnej i powtarzalnej w długim okresie stopy zwrotu z inwestycji w Certyfikaty Inwestycyjne funduszu Secus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura zarządzanego przez Kancelarię Corpus Iuris Sp. z o.o. posiadającą wymagane zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie portfelem wierzytelności funduszu sekurytyzacyjnego. Zarządzający portfelem wierzytelności funduszu Secus NS FIZ InSecura prowadzi również działania zmierzające do odzyskania należności wynikających z wierzytelności nabywanych do portfela Funduszu. Wierzytelności charakteryzują się stosunkowo dużą skutecznością odzyskiwania  ze względu na stosunkowo dobrą spłacalność małych zobowiązań.

CEL INWESTYCYJNY

Celem inwestycyjnym funduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto funduszu, wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat oraz osiąganie zysku ze zbywania lokat. Fundusz dąży do osiągnięcia dodatnich i ponadprzeciętnych stóp zwrotu w skali roku. InSecura Plus FIZ lokuje do 100% wartości aktywów netto w Certyfikaty Inwestycyjne funduszu Secus NS FIZ InSecura. Fundusz utrzymuje część Aktywów Funduszu na pieniężnych rachunkach bankowych w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań funduszu.

PROFIL INWESTORA

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących w długim okresie ponadprzeciętnej stopy zwrotu przy akceptacji umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego i horyzontu inwestycyjnego wynoszącego co najmniej 3 lata. 

UMOWA GWARANCJI DLA AKTYWÓW FUNDUSZÓW

Fundusz InSecura Plus FIZ jest stroną umowy gwarancji, Gwarancja ma na celu zapewnienie minimalnej stopy zwrotu z wykupywanych przez fundusz certyfikatów Secus NS FIZ InSecura na poziomie co najmniej 15% w okresie 3 lat od daty emisji certyfikatów. Warunkiem wypłaty gwarancji będzie brak osiągnięcia w terminie 36 miesięcy od daty przydziału danej serii certyfikatu inwestycyjnego wartości wynoszącej co najmniej 115% ceny emisyjnej. Wysokość gwarancji będzie liczona jako różnica między wartością aktywów netto na certyfikat inwestycyjny funduszu Secus NS FIZ InSecura w dniu wykupu tych certyfikatów inwestycyjnych a 115% ceny emisyjnej tych certyfikatów. Dochód funduszu w postaci świadczenia nieodpłatnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim przypada wyłącznie certyfikaty uprzywilejowane - tj. certyfikaty od serii A do serii B14. Kwota świadczenia gwarancyjnego zostanie wypłacona funduszowi w terminie 14 dni od dnia wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu InSecura Plus FIZ. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności w przypadku upadłości lub niewypłacalności gwaranta. 

DANE FUNDUSZU

NAZWA   InSecura Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
ZARZĄDZAJĄCY PORTFELEM FUNDUSZU    

SATURN TFI S.A.

OFERUJĄCY   Time Asset Management S.A., Alior Bank S.A.
ORGAN FUNDUSZU   SATURN TFI S.A.
DEPOZYTARIUSZ   Raiffeisen Bank Polska S.A.
POZIOM RYZYKA   Umiarkowany

Aktywo bazowe: NS FIZ InSecura

SPRAWDŹ TAKŻE:

NEWSLETTER