UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

WYCENA FUNDUSZU

Inwestycja wiąże się z umiarkowanym poziomem ryzyka. Dotychczasowe wyniki nie są gwarancją przyszłej stopy zwrotu. Źródło: ALTUS TFI

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

Secus Fundusz Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura daje szanse na uzyskanie atrakcyjnej i powtarzalnej w długim okresie stopy zwrotu z inwestycji w portfele sekurytyzowanych wierzytelności masowych. Aktywa funduszu inwestowane są w wierzytelności zarządzane przez Kancelarię Corpus Iuris Sp. z o.o. posiadającą wymagane zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie portfelem wierzytelności funduszu sekurytyzacyjnego. Nabywając wierzytelności na własny rachunek, Fundusz przejmuje na siebie wszystkie prawa i ryzyka związanego z tymi wierzytelnościami. Zarządzający portfelem wierzytelności funduszu prowadzi również działania zmierzające do odzyskania należności wynikających z wierzytelności nabywanych do portfela Funduszu. 

Wierzytelności charakteryzują się dużą skutecznością odzyskiwania ze względu na stosunkowo dobrą spłacalność małych zobowiązań.

CEL INWESTYCYJNY

Secus NS FIZ InSecura lokuje od 75% do 100% wartości aktywów netto w wierzytelności i prawa do świadczeń z tytułu wierzytelności lub pakiety sekurytyzowanych wierzytelności oraz papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności pieniężne z zastrzeżeniem, że papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności pieniężne nie mogą stanowić więcej niż 25% wartości aktywów netto. Do 25% aktywów netto może być inwestowane w aktywa płynne, do których zaliczane są dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, a także depozyty w walucie polskiej i wymienialnych walutach innych państw, w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych.

PROFIL INWESTORA

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących w długim okresie ponadprzeciętnej stopy zwrotu przy akceptacji umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego i horyzontu inwestycyjnego wynoszącego co najmniej trzy lata.

ZARZĄDZAJĄCY PORTFELAMI WIERZYTELNOŚCI

Największym atutem Kancelarii Corpus Iuris Sp. z o.o. jest doświadczona kadra zarządzająca oraz pracownicy operacyjni, bezpośrednio obsługujący wierzytelności. Działalność prowadzona jest w oparciu o przepisy prawa, standardy i kanony wyznaczone przez organizacje gospodarcze związane z rynkiem Finansowym m.in. Zasady Dobrych Praktyk Windykacyjnych opracowane przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, jak również kierujemy się wytycznymi i opiniami instytucji nadzorujących, takich jak Komisja Nadzoru Finansowego oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

DANE FUNDUSZU

NAZWA   Secus NS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty InSecura
ZARZĄDZAJĄCY PORTFELEM FUNDUSZU    

I. Portfele wierzytelności: Kancelaria Corpus Iuris  Sp. z o.o.

II. Aktywa płynne: Time Asset Management S.A.

OFERUJĄCY   Time Asset Management S.A.
ORGAN FUNDUSZU   ALTUS TFI S.A.
DEPOZYTARIUSZ   Raiffeisen Bank Polska S.A.
POZIOM RYZYKA   Umiarkowany

Time Asset Management S.A. z siedzibą w Katowicach (Time AM), ul. Szafranka 2-4, 40-025 Katowice informuje, że dane przedstawione na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. 

Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zaprezentowane wyniki funduszy inwestycyjnych są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości

Wynik inwestycyjny Funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych, Uczestnik może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód  z inwestycji w Fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. 

Niniejsze informacje nie są w żadnym razie przedstawiane w zamiarze dokonania czynności prawnej lub wywołania jakichkolwiek skutków prawnych w inny sposób, a w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  29 lipca 2005r. o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1832.).  Nie stanowią również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej, rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów  z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów  lub wystawców. 

Szczegółowy opis warunków subskrypcji, czynników ryzyka i opłat oraz inne informacje dotyczące nabywania certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte znajdują się w Warunkach Emisji udostępnionych w siedzibie i oddziale Time AM.

Time AM dołożył należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach.

Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej pozostają przy Time AM i są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa  i postanowienia układów międzynarodowych. 

 

 

 

 

SPRAWDŹ TAKŻE:

NEWSLETTER